عکس x>مستند اجتماعی
29 مرداد 1387 ساعت 14:45
حسام بختیاری 

اردوی جهادی بسیج دانشجویی

اردوی جهادی سازمان بسیج دانشجویی با حضور جمعی از اصحاب رسانه ملی هفته گذشته در مناطق محروم استان گیلان برگزار شد

اردوی جهادی سازمان بسیج دانشجویی با حضور جمعی از اصحاب رسانه ملی هفته گذشته در مناطق محروم استان گیلان برگزار شد .

 

 

 

 

 

 

اردوی جهادی بسیج دانشجویی/لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

اردوی جهادی بسیج دانشجویی/لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

اردوی جهادی بسیج دانشجویی/لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

اردوی جهادی بسیج دانشجویی/لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

اردوی جهادی بسیج دانشجویی/لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

اردوی جهادی بسیج دانشجویی/لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

اردوی جهادی بسیج دانشجویی/لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

اردوی جهادی بسیج دانشجویی/لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

اردوی جهادی بسیج دانشجویی/لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

اردوی جهادی بسیج دانشجویی/لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

اردوی جهادی بسیج دانشجویی/لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

اردوی جهادی بسیج دانشجویی/لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

اردوی جهادی بسیج دانشجویی/لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی             اردوی جهادی بسیج دانشجویی/لوح ، پایگاه فرهنگ وادب پارسی

ارسال به دوستان بازدید: 2261